Kredyt z ochroną

Zakres ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania przez Towarzystwo Ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej.

Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach grupowej umowy ubezpieczenia, w której ProEkspert Sp. z o.o. występuje jako Ubezpieczający. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne. Ochrona ubezpieczeniowa jest wskazana w Deklaracji zgody i może być świadczona przez 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lub 23 miesiące. W przypadku wcześniejszej spłaty Kredytu ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa i trwa do końca wskazanego w Deklaracji zgody Okresu ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. „Kredyt z ochroną” oraz w  Karcie Produktu.

Przed podpisaniem Deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia, Kartą Produktu oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć szczególną uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady wystąpienia z ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

Świadczenie ubezpieczeniowe:

W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, wypłaci jednorazowe Świadczenie ubezpieczeniowe równe iloczynowi kwoty kapitału Kredytu pozostającego do spłaty w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, oraz wskaźnika procentowego, zależnego od wybranego okresu ubezpieczenia, zgodnie z poniższą tabelą:

Okresy Ubezpieczenia Wskaźnik procentowy w oparciu o który obliczana jest Suma Ubezpieczenia
12 100%
13 110%
14 120%
15 130%
16 140%
17 150%
18 160%
19 170%
20 180%
21 190%
22 200%
 

W przypadku gdy doszło do wcześniejszej spłaty Kredytu lub wcześniejszego rozwiązania Umowy kredytu, Suma ubezpieczenia, stanowi, 50% kwoty kapitału Kredytu z dnia zawarcia Umowy kredytu, wskazanej w Umowie kredytu

Ochroną ubezpieczeniową w ramach jednej Umowy kredytu może zostać objęta dowolna liczba kredytobiorców. Suma ubezpieczenia jest podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkich ubezpieczonych kredytobiorców.

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego, stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.

Jak zgłosić roszczenie?

  1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia.
  2. Skompletuj niezbędną dokumentację i załącz ją do wniosku o wypłatę świadczenia (lista dokumentów znajduje się w treści wniosku).
  3. Złóż wniosek wraz z dokumentacją za pośrednictwem Ubezpieczającego lub w najbliższej placówce Agenta  (Getin Noble Bank S.A.) albo  prześlij wniosek wraz z dokumentacją na adres wskazany we wniosku o wypłatę świadczenia.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.