Ochrona w pakiecie

Specjalnie dla osób zainteresowanych kredytem w Getin Noble Bank S.A. na zakup pojazdu przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę ubezpieczenia Ochrona w pakiecie.


Zakres ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest świadczenie w okresie ubezpieczenia usługi Asysty Prawnej tj. telefonicznej pomocy prawnej oraz Ochrony Prawnej tj. pokrycie przez Ubezpieczyciela wskazanych w warunkach ubezpieczenia kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z posiadaniem oraz eksploatacją lub jazdą w Pojeździe, jeżeli zdarzenie powodujące konieczność pomocy prawnej Ubezpieczonego nastąpiło w okresie Ubezpieczenia.

W przypadku kredytów na zakup pojazdów powyżej 80.000 PLN zakres ochrony jest rozszerzony o ryzyko zgonu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

 

Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach grupowej umowy ubezpieczenia, w której ProEkspert Sp. z o.o. występuje jako Ubezpieczający. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

 

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez okres wskazany w deklaracji zgody.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach grupowego ubezpieczenia „Ochrona w pakiecie” W-1 lub W-2 oraz Karcie Produktu.  Przed podpisaniem deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, zapoznaj się ze warunkami ubezpieczenia, Kartą Produktu oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady wystąpienia z ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń.

 

Świadczenia ubezpieczeniowe

Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od kwoty udzielonego kredytu. W przypadku ubezpieczenia Ochrony Prawnej świadczenie może wynieść aż do 80.000 PLN. Świadczenie z tyt. zgonu w wyniku nieszczęśliwego Wypadku komunikacyjnego może wynieść aż 420.000 PLN. W zależności od okresu ubezpieczenia Ubezpieczony ma możliwość uzyskania  od 12 do 23 świadczeń z tytułu telefonicznej Asysty Prawnej. Sumy ubezpieczenia wskazane w deklaracji zgody są niezmienne w całym okresie ubezpieczenia.

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego, stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.

 

Jak zgłosić roszczenie?

 1. Jeśli zdarzenie dotyczy ubezpieczenia Ochrony Prawnej i Asysty Prawnej (pomoc prawna):
 • Skontaktuj się z Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-21:00 numerem: tel. 22 64 75 600 lub dostępnym całą dobę numerem faksu 22 568 98 99 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: europa@corislex.pl
 • Zawiadomienie o zajściu zdarzenia / wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć:
  • elektronicznie na stronie: http://www.tueuropa.pl/;
  • za pośrednictwem Ubezpieczającego, w najbliższej placówce Agenta.
 1. Jeśli zdarzenie dotyczy ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, zawiadomienie o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego/wniosek o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego można złożyć:
 • elektronicznie, na stronie: http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode;
 • za pośrednictwem Ubezpieczającego, w najbliższej placówce  Agenta lub prześlij wniosek na adres Ubezpieczyciela wskazany we wniosku o wypłatę świadczenia
 • wzór „Wniosku o wypłatę świadczenia” został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela i jest dostępny u Ubezpieczyciela, Agenta i Ubezpieczającego

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.