Program Ochrona w chorobie

Zakres ochrony

Specjalnie dla osób zainteresowanych konsumpcyjnym lub konsolidacyjnym kredytem gotówkowym albo kredytem ratalnym oferujemy możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia, które swoim zakresem obejmuje:

  1. śmierć Ubezpieczonego albo   
  2. rozpoznanie Nowotworu u Ubezpieczonego,

w zależności od tego, co wystąpi jako pierwsze, z wyłączeniem przypadków opisanych w warunkach ubezpieczenia.


Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana była w ramach grupowej umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.


Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez okres wskazany w deklaracji zgody.

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objętych maksymalnie dwóch Kredytobiorców w ramach jednej umowy kredytu. Nie muszą oni wypełniać ankiety medycznej ani przechodzić badań lekarskich.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Szczególnych warunkach grupowego ubezpieczenia Klientów Getin Noble Bank S.A. „Program Ochrona w chorobie” oraz Karcie Produktu. Przed podpisaniem deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, zapoznaj się ze warunkami ubezpieczenia oraz Kartą Produktu. Zwróć uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady rezygnacji  oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń.


Świadczenie ubezpieczeniowe

W razie śmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona może otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 1000 zł (albo 500 zł, gdy ubezpieczeniem objęto dwóch Kredytobiorców w ramach jednej umowy kredytu). W razie rozpoznania u Ubezpieczonego Nowotworu, możesz otrzymać świadczenie równe wysokości udzielonego kredytu (lub połowie wysokości tej kwoty, gdy ubezpieczeniem objęto dwóch Kredytobiorców w ramach jednej umowy kredytu).

Ubezpieczenie nie jest wymaganym zabezpieczeniem udzielonego kredytu, zatem świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest Ubezpieczonemu lub, w przypadku jego zgonu, wskazanym przez niego uposażonym.

Środki ze świadczenia można przeznaczyć na dowolny cel: pokrycie zwiększonych kosztów związanych z chorobą, spłatę zobowiązania lub inne, wybrane przez siebie cele.

Dodatkowo, ProEkspert Sp. z o.o. pomoże bliskim Kredytobiorcy w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia do ubezpieczyciela.

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego, stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.

Jak zgłosić roszczenie?

  1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia   
  2. Skompletuj niezbędną dokumentację i załącz ją do wniosku o wypłatę świadczenia (lista dokumentów znajduje się w treści wniosku)
  3. Złóż wniosek wraz z dokumentacją za pośrednictwem Ubezpieczającego, w najbliższej placówce Agenta (Getin Noble Bank SA) lub prześlij wniosek wraz z dokumentacją na adres towarzystwa ubezpieczeń wskazany we wniosku o wypłatę świadczenia

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.