Program Ochronny Utrata Dochodów

Ubezpieczenie utraty stałych źródeł dochodów lub inwalidztwa w wyniku NW lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku NW- „Program Ochronny Utrata Dochodów”


Zakres ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego świadczona jest w zakresie utraty stałych źródeł dochodów. W przypadku, gdy w dniu wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową lub w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ubezpieczony nie spełnia warunków objęcia ochroną w zakresie utraty stałych źródeł dochodów, ochrona ubezpieczenia świadczona jest w zakresie inwalidztwa w wyniku NW lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku NW.


Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach grupowej umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.


Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne. Ochrona ubezpieczeniowa może być świadczona przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy. W sytuacji, gdy Umowa kredytu została zawarta przez dwóch kredytobiorców ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy z kredytobiorców, pod warunkiem, że spełniają warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową.  

Suma ubezpieczenia

  • z tytułu utraty stałych źródeł dochodów uzależniona jest od okresu na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia i wynosi:  
  1. 30 000 zł – dla 12 miesięcznego okresu odpowiedzialności,
  2. 50 000 zł – dla 24 miesięcznego okresu odpowiedzialności,
  3. 60 000 zł – dla 36 miesięcznego okresu odpowiedzialności.
  • z tytułu inwalidztwa w wyniku NW lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku NW stanowi:
  1. 100% kapitału Kredytu pozostającego do spłaty na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego – jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęty jest jeden Ubezpieczony w ramach jednej Umowy kredytu,
  2. 50% kapitału Kredytu pozostającego do spłaty na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego – jeżeli ochroną ubezpieczeniowa objętych jest dwóch Ubezpieczonych w ramach jednej Umowy kredytu.


Świadczenie ubezpieczeniowe

Ubezpieczyciel w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności w wysokości określonej poniżej:

a) utrata stałych źródeł dochodów – 100% raty zgodnie z aktualnym na dzień zajścia zdarzania ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty rat przypadającej do spłaty w terminie 30 dniowego okresu nieprzerwanego posiadania statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych;

Maksymalna liczba rat uzależniona jest od okresu ochrony ubezpieczeniowej i wynosi:

Okres trwania Umowy Ubezpieczenia Liczba świadczeń
12 6
24 10
36 12


W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego w ciągu pierwszych 30 dni od dnia objęcia ochroną, Ubezpieczyciel wypłaca, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności jednorazowe świadczenie w wysokości 10% raty.

W przypadku nabycia prawa do świadczenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej całkowitej spłacie zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, Ubezpieczyciel wypłaca, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności świadczenie 100% raty zgodnie z harmonogramem spłaty rat obowiązującym w dniu zawarcia Umowy kredytu.

b) inwalidztwo w wyniku NW, niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku NW – 100% sumy ubezpieczenia wraz z dwoma ratami odsetkowymi zgodnie z harmonogramem spłaty rat za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe oraz za miesiąc kolejny.

w przypadku nabycia prawa do świadczenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej całkowitej spłacie zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, Ubezpieczyciel wypłaca, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności świadczenie 100% (jeden Ubezpieczony w ramach jednej Umowy kredytu) lub 50% (dwóch Ubezpieczonych w ramach jednej Umowy kredytu) kapitału kredytu pozostającego do spłaty w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie z harmonogramem spłaty rat obowiązującym w dniu zawarcia Umowy kredytu.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w warunkach grupowego ubezpieczenia oraz Karcie produktu. Przed podpisaniem Deklaracji zgody, zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia, Kartą produktu oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć uwagę szczególnie na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady rezygnacji z ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

ProEkspert Sp. z o.o. pomoże bliskim Kredytobiorcy w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia do ubezpieczyciela.

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego, stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.


Jak zgłosić roszczenie?

  1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia   
  2. Skompletuj niezbędną dokumentację i załącz ją do wniosku o wypłatę świadczenia (lista dokumentów znajduje się w treści wniosku)
  3. Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć:

        - elektronicznie na stronie: www.tueuropa.pl, lub
        - pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela, lub
        - za pośrednictwem Ubezpieczającego lub w placówce Agenta (Getin Noble Bank SA).

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.