Program Ochrony i Asysty Prawnej

Zakres ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest świadczenie w okresie odpowiedzialności usługi Asysty Prawnej oraz Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w zakresie refundacji przez Ubezpieczyciela, wskazanych w warunkach ubezpieczenia, kosztów pomocy prawnej w związku z ochroną interesów prawnych Ubezpieczonego, zgodnie z warunkami ubezpieczenia, poniesionych lub do których poniesienia zobowiązany jest Ubezpieczony.

Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach grupowej umowy ubezpieczenia, w której ProEkspert Sp. z o.o. występuje jako Ubezpieczający. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
 
Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez 12 miesięcy kalendarzowych, istnieje jednak możliwość kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej na kolejne roczne okresy ubezpieczenia na zasadach z dnia podpisania Deklaracji zgody, pod warunkiem że Ubezpieczony wyraził na to zgodę w Deklaracji zgody.

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w jednym z poniższych wariantów ubezpieczenia:

 1. wariant I (W-1):
 • Asysta Prawna ( telefoniczna pomoc prawna) lub
 1. wariant II (W-2):
 • Asysta Prawna  oraz
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej (refundacja kosztów pomocy prawnej).

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach grupowego ubezpieczenia „Program Ochrony i Asysty Prawnej” oraz w Karcie Produktu.

Przed podpisaniem Deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia, Kartą Produktu oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć szczególną uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady wystąpienia z ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 
Świadczenie ubezpieczeniowe:

Świadczenie usługi Asysty Prawnej nie jest limitowane i obejmuje sprawy z dziedziny prawa polskiego w zakresie:

 1. informowania o prawach i obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przy czym w tym wypadku usługa nie musi dotyczyć zdarzeń, które zaistniały w okresie odpowiedzialności,
 2. informowania o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
 3. informowania o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
 4. przesyłania tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
 5. udzielania informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach.

Refundacja kosztów pomocy prawnej obejmuje koszty w granicach Sumy ubezpieczenia  konieczne dla:

 1. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych,
 2. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
 3. obrony interesów w sprawach dotyczących prawa pracy,
 4. obrony interesów w sprawach z zakresu prawa rzeczowego na nieruchomościach,
 5. obrony interesów wynikających ze stosunków najmu, dzierżawy i wszelkich podobnych stosunków prawnych, związanych z korzystaniem z nieruchomości, budynków, części budynków.

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o. w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego, stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.
 
Jak zgłosić roszczenie?

W przypadku chęci skorzystania z Ubezpieczenia Ochrony Prawnej lub z  Asysty Prawnej należy skontaktować się z Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-21:00 numerem tel. (22) 64 75 600 lub dostępnym całą dobę numerem faxu: (22) 568 98 99 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: europa@corislex.pl, podając co najmniej następujące dane:

 1. dane Ubezpieczonego (nazwę, REGON),
 2. imię, nazwisko osoby zgłaszającej,
 3. nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym,
 4. krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy.

Proszę pamiętać, że w ramach Ubezpieczenia Ochrony Prawnej mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.