Program Ochrony NW

Zakres ochrony:

 • Zgon Ubezpieczonego
 • Zgon w wyniku NW
 • Zgon w wyniku Wypadku Komunikacyjnego
 • Trwałego inwalidztwa w wyniku NW
 • Całkowitej Niezdolności do Pracy w wyniku NW albo Hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku NW

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego oraz w zakresie zdarzeń dotyczących Partnera Życiowego  świadczona jest w zakresie zgonu w wyniku NW, zgonu w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, trwałego inwalidztwa w wyniku NW, całkowitej niezdolności do pracy w wyniku NW albo hospitalizacji w wyniku NW. Ubezpieczony dodatkowo jest objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie zgonu.

Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest zawsze Ubezpieczonemu lub w przypadku jego zgonu, wskazanym przez niego Uprawnionym.

 

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w całym okresie ochrony jest stała i wynosi na wypadek:

 1. zgonu Ubezpieczonego - 1000 zł
 2. zgonu w wyniku NW, zgon w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, całkowitej niezdolności do pracy w wyniku NW, trwałego inwalidztwa w wyniku NW, hospitalizacji w wyniku NW Ubezpieczonego lub Partnera Życiowego:
  • 100% kwoty udzielonego kredytu – z tytułu zdarzenia dotyczącego Ubezpieczonego;
  • 50% kwoty wskazanej w pkt. a) – z tytułu zdarzenia dotyczącego Partnera Życiowego.

Jeżeli w ramach jednej Umowy Kredytu objętych Ochroną ubezpieczeniową jest dwóch Ubezpieczonych to wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego w odniesieniu do danego Ubezpieczonego lub Partnera Życiowego równa jest procentowemu udziałowi danego Ubezpieczonego lub Partnera Życiowego w sumie ubezpieczenia wskazanej w Deklaracji Zgody.

Świadczenie ubezpieczeniowe

 1. Maksymalne świadczenie wypłacone przez Ubezpieczyciela nie może przekroczyć 500 000 zł z tytułu wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych.
 2. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, wysokość świadczenia ubezpieczeniowego określona jest poniżej:
  1. zgon Ubezpieczonego - 1000 zł,
  2. zgon w wyniku NW, całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW z tytułu zdarzenia dotyczącego Ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia lub z tytułu zdarzenia dotyczącego Partnera Życiowego - 50% sumy ubezpieczenia
  3. zgon w wyniku Wypadku Komunikacyjnego Ubezpieczonego – kumulacja sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu, zgonu w wyniku NW i zgonu w wyniku Wypadku Komunikacyjnego Ubezpieczonego,
  4. zgon w wyniku Wypadku Komunikacyjnego Partnera Życiowego – kumulacja sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu w wyniku NW i zgonu w wyniku Wypadku Komunikacyjnego
  5. trwałe inwalidztwo w wyniku NW Ubezpieczonego lub Partnera Życiowego – procent sumy ubezpieczenia, który odpowiada procentowi inwalidztwa, zgodnie z Tabelą świadczeń poniżej:
Całkowita utrata wzroku:   Całkowita utrata:
w obu oczach 100% dużego palca u stopy 5%
w jednym oku 50% innego palca u stopy niż duży palec 2%
Całkowita utrata słuchu: Całkowita utrata stopy z wyłączeniem pięty 30%
w obu uszach 60%
w jednym uchu  30%
Całkowita utrata węchu: 10% Całkowita utrata stopy 40%
Całkowita utrata kończyny górnej: Całkowita utrata kończyny dolnej:
w stawie barkowym 70% powyżej środkowej części uda 70%
powyżej stawu łokciowego 65% poniżej środkowej części uda 60%
poniżej stawu łokciowego 60% poniżej stawu kolanowego 50%
w nadgarstku 55% poniżej środkowej części (podudzia) 45%
Całkowita utrata: Całkowita utrata:
palca wskazującego 10% kciuka 15%
innego palca u ręki niż kciuk i palec wskazujący  5%
 1. hospitalizacja w wyniku NW Ubezpieczonego - 100% raty, zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu aktualnym na pierwszy dzień hospitalizacji, ale nie więcej niż 3 000 zł miesięcznie,
 2. hospitalizacja w wyniku NW Partnera Życiowego – 50% raty wskazanej w pkt. f) powyżej, zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu aktualnym na pierwszy dzień hospitalizacji, ale nie więcej niż 3 000 zł miesięcznie.

 

Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach grupowej umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

 

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne. Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez okres wskazany w deklaracji zgody.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach grupowego ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, zgonu w wyniku NW, zgonu w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, Trwałego Inwalidztwa w wyniku NW, Całkowitej Niezdolności Do Pracy w wyniku NW albo Hospitalizacji w wyniku NW dla Klientów Getin Noble Bank S.A. - „Program Ochronny NW” oraz Karcie Produktu. Przed podpisaniem deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia, Kartą Produktu oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć szczególną uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady rezygnacji oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego, stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.

 

Jak zgłosić roszczenie?

 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj niezbędną dokumentację i załącz ją do wniosku o wypłatę świadczenia (lista dokumentów znajduje się w treści wniosku)
 3. Złóż wniosek wraz z dokumentacją za pośrednictwem Ubezpieczającego, w najbliższej placówce Agenta lub prześlij wniosek wraz z dokumentacją na adres wskazany we wniosku o wypłatę świadczenia

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.