Program ochrony od upadłości

Zakres ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu braku spłaty Wierzytelności wynikającej z powstania w okresie ubezpieczenia stanu niewypłacalności Klienta stanowiącej podstawę do ogłoszenia upadłości Klienta zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego, jeśli zostanie złożony i opłacony wniosek o ogłoszenie upadłości, w następstwie czego zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Klienta.

Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach grupowej umowy ubezpieczenia, w której ProEkspert Sp. z o.o. występuje jako Ubezpieczający. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
 
Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne.

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez okres wskazany w Deklaracji Zgody i może trwać przez 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lub 18 miesięcy kalendarzowych.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach grupowego ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. „Program Ochronny od Upadłości” oraz w Karcie Produktu.

Przed podpisaniem Deklaracji Zgody  zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia, Kartą Produktu oraz kosztami ubezpieczenia.

Zwróć szczególną uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady wystąpienia z ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
 
Świadczenie ubezpieczeniowe:

Suma ubezpieczenia jest równa kwocie wskazanej w Deklaracji Zgody, przy czym stanowi nie więcej niż 40% wartości początkowej kredytu oraz nie może być wyższa niż 600 000 zł.
Odszkodowanie stanowi 25% Wierzytelności. Kwota ta nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia.
Każda wypłata odszkodowania zmniejsza Sumę Ubezpieczenia.

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o. w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.
 
Jak zgłosić roszczenie?

  1. Wypełnij wniosek o wypłatę odszkodowania.
  2. Skompletuj niezbędną dokumentację i załącz ją do wniosku o wypłatę odszkodowania  (lista dokumentów znajduje się w treści wniosku).
  3. Wniosek o wypłatę odszkodowania można złożyć:

a) elektronicznie na stronie: http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode;
b) pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela: Towarzystwo Ubezpieczeń  Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53- 413 Wrocław,
c) za pośrednictwem Ubezpieczającego lub Agenta.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę odszkodowania.