Ubezpieczenie do rachunków

UBEZPIECZENIE DLA POSIADACZY
KONTA PROSTE ZASADY I KONTA OSOBISTEGO W GETIN NOBLE BANK S.A.

W ramach Pakietu możesz skorzystać z pomocy medycznej, w postaci m.in. wizyty lekarza w domu czy też telefonicznej konsultacji lekarskiej. W przypadku assistance domowego usługa ta zapewni Ci praktyczny i szeroki dostęp do pomocy specjalistów, kiedy awarii ulegnie sprzęt AGD, RTV, IT lub urządzenie mobilne.

 

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ PAKIET NIEZAWODNY?

- poczucie bezpieczeństwa 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu,

- pomoc w wielu nieprzewidzianych sytuacjach życia codziennego,

- praktyczny i szeroki zakres usług assistance,

- wygoda i oszczędność czasu dzięki szybkiej usłudze assistance na telefon,

- prosty sposób otrzymania pomocy – wystarczy zadzwonić do Centrum Alarmowego,

- atrakcyjna cena przy rozbudowanym pakiecie ubezpieczenia,

- prosty i wygodny sposób zawarcia umowy ubezpieczenia – minimum formalności.

 

WAŻNE INFORMACJE

KTO UDZIELA OCHRONY?

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona w zakresie:

- Assistance Medycznego,

- Assistance Domowego.

Usługi assistance polegają na organizacji lub pokryciu kosztów świadczeń assistance przez Centrum Alarmowe na rzecz ubezpieczonych w przypadku:

- kradzieży z włamaniem, zalania, pożaru lub innego zdarzenia losowego,

- nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, hospitalizacji,

- uszkodzenia zamków lub zgubienia kluczy,

- awarii sprzętu AGD, RTV, IT lub urządzenia mobilnego

w zakresie i w granicach sum ubezpieczenia przewidzianych w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe mające miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SUMY UBEZPIECZENIA – ASSISTANCE MEDYCZNY

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

ŚWIADCZENIA ASSISTANCE

SUMA UBEZPIECZENIA

LICZBA INTERWENCJI W RAMACH JEDNEGO ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek na terytorium RP

Wizyta lekarza (internista)

500 PLN

1

Wizyta pielęgniarki

500 PLN

1

Dostawa podstawowych artykułów spożywczych

500 PLN

1

Transport medyczny

1000 PLN

1

Infolinia medyczna

Bez limitu

Bez limitu

Telefoniczna konsultacja lekarska

Bez limitu

Bez limitu

Druga opinia lekarska

Bez limitu

Bez limitu

Serwis Tele-Maluch

Bez limitu

Bez limitu

Nieszczęśliwy wypadek na terytorium RP

Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

500 PLN

1

W przypadku hospitalizacji ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terytorium RP

Pomoc domowa

48 h

1

Opieka pielęgniarska

48 h

1

Opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi

48 h

1

Opieka nad zwierzętami domowymi (psami i kotami)

400 PLN

1

Pomoc psychologa

800 PLN

1

W przypadku hospitalizacji ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku

Organizacja procesu rehabilitacyjnego

800 PLN

1

Nagłe zachorowanie lub  nieszczęśliwy wypadek dziecka na terytorium RP

Wizyta pediatry

500 PLN

2

Wizyta pielęgniarki

500 PLN

1

Transport medyczny

1 000 PLN

1

Nieszczęśliwy wypadek dziecka na terytorium RP

Dostawa leków i sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego

500 PLN

1

Korepetycje lub telefoniczna konsultacja z nauczycielem

8 godzin lekcyjnych

1

Hospitalizacja dziecka na terytorium RP

Opieka pielęgniarska

48 h

1

 

SUMY UBEZPIECZENIA – ASSISTANCE DOMOWY

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

ŚWIADCZENIA ASSISTANCE

SUMA UBEZPIECZENIA

LICZBA INTERWENCJI W RAMACH JEDNEGO ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

Uszkodzenia mienia w miejscu zamieszkania wskutek zdarzenia losowego

Interwencja specjalisty

400 PLN

1

Pomoc sprzątająca

400 PLN

1

Świadczenia zamienne

Dozór mienia

1 000 PLN

1

Transport mienia

Przechowanie mienia

Świadczenia zamienne

Transport ubezpieczonego

i Członków rodziny

500 PLN

1

Hotel dla ubezpieczonego

i członków rodziny

Zagubienie kluczy/uszkodzenie zamka w miejscu zamieszkania

Interwencja ślusarza

400 PLN

1

Awaria sprzętu AGD/RTV / IT/urządzenia mobilnego w miejscu zamieszkania

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD/ RTV

400 PLN

2

Interwencja serwisanta sprzętu IT

500 PLN

1

Odzyskiwanie danych ze sprzętu IT

1 000 PLN

1

Naprawa urządzenia mobilnego

300 PLN

1

Infolinia IT

Bez limitu

Bez limitu

Utrata urządzenia mobilnego w wyniku kradzieży z włamaniem

Zakup nowego urządzenia mobilnego

1 000 PLN

1

 

 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć każdy posiadacz konta osobistego (ubezpieczający): Konta Proste Zasady lub Konta Osobistego w Getin Noble Bank S.A., którego miejsce zamieszkania jest na terytorium RP.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Składka ubezpieczeniowa opłacana jest miesięcznie za dany okres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Obowiązek opłacenia składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczającego nie wyklucza możliwości zobowiązania się ubezpieczonego wobec ubezpieczającego do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej.

W sytuacji, gdy ubezpieczony wyraził zgodę na finansowanie składki ubezpieczeniowej oraz wyraził zgodę na zlecenie stałe w umowie konta osobistego, pobranie składki ubezpieczeniowej będzie możliwe, pod warunkiem zapewnienia na koncie osobistym środków pieniężnych w wysokości składki ubezpieczeniowej na dzień przed terminem ich pobrania.

Termin pobrania składki ubezpieczeniowej przypada każdorazowo 5-go dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia się okresu odpowiedzialności. Ewentualne dodatkowe próby pobrania składki ubezpieczeniowej nastąpią w okresie od 10-go do 28-go dnia miesiąca kalendarzowego. Próba pobrania składki ubezpieczeniowej będzie następowała przez 6 kolejnych przypadających po sobie miesięcy kalendarzowych.

Wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej za Pakiet Niezawodny wynosi 6 PLN.

Przez pierwsze 6 miesięcy trwania umowy ubezpieczenia, koszt składki ubezpieczeniowej ponosi Getin Noble Bank S.A. Po tym czasie koszty składek ubezpieczeniowych ponosi posiadacz konta. Płatność miesięcznych składek w wysokości wskazanej w deklaracji zgody lub obowiązującej w dniu kontynuacji ubezpieczenia nastąpi poprzez realizację złożonego w Getin Noble Banku zlecenia stałego, wykonywanego przez Getin Noble Bank bezpłatnie, na rachunek ubezpieczającego.

W przypadku ponownego zawarcia umowy ubezpieczenia, bezpłatny 6-miesięczny okres nie obowiązuje.

ZGŁOSZENIE SZKODY

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY ZGŁOSZENIU SZKODY?

- przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu: (22) 203 79 76,

- w razie wystąpienia zdarzenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej należy użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

- przy zgłoszeniu szkody prosimy o podanie następujących informacji:

  1. imię i nazwisko, numer PESEL / data urodzenia i rodzaj, serię oraz numer dokumentu tożsamości (w przypadku obcokrajowców nie posiadających nr PESEL),
  2. krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy,
  3. numer telefonu do skontaktowania się z ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą.

FORMA UBEZPIECZENIA

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia, w której Posiadacz Konta Proste Zasady lub Konta Osobistego Noble występuje jako ubezpieczony, zaś ProEkspert Sp. z o.o. jako ubezpieczający.

GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU?

- Warunki Ubezpieczenia Pakiet Niezawodny

- Karta Produktu Pakiet Niezawodny

DODATKOWE INFORMACJE

Przed podpisaniem deklaracji zgody prosimy o zapoznanie się z  Warunkami Ubezpieczenia Pakiet Niezawodny oraz kosztami ubezpieczenia. Należy zwrócić uwagę szczególnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia, warunki zawarcia umowy ubezpieczenia, zasady wystąpienia z umowy ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń.