Ubezpieczenie na przyszłość

Specjalnie dla Posiadaczy kredytów i pożyczek hipotecznych przygotowaliśmy interesującą ofertę ubezpieczenia. Ubezpieczenie na wypadek śmierci albo całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnej egzystencji.


Zakres ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego świadczona jest w zakresie śmierci albo całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.


Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach grupowej umowy ubezpieczenia, w której ProEkspert Sp. z o.o. występuje jako Ubezpieczający. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia oraz Karcie Produktu.


Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne. Ochrona ubezpieczeniowa może być świadczona przez 6, 8, 10, 12, 18, 22 albo 24 Miesiące okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa odnawiana jest na kolejne 12 Miesięcy okresu ubezpieczenia na podstawie zgody wyrażonej przez Ubezpieczonego w Deklaracji zgody, na warunkach obowiązujących w dniu jej złożenia.


Suma ubezpieczenia

  1.     z tytułu śmierci Ubezpieczonego – 10 000 zł,
  2.     z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji:

a) kwota kapitału Kredytu wskazana w Umowie kredytu – w pierwszym okresie ubezpieczenia,
b) kwota kapitału Kredytu pozostająca do spłaty na dzień odnowienia okresu ubezpieczenia – w odnowionym okresie ubezpieczenia


Świadczenie ubezpieczeniowe

W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, wypłaci jednorazowe świadczenie ubezpieczeniowe równe 100% sumy ubezpieczenia wskazanej powyżej.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia oraz Karcie Produktu. Przed podpisaniem Deklaracji zgody, zapoznaj się z Warunkami Ubezpieczenia, Kartą Produktu oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć uwagę szczególnie na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady wystąpienia z ubezpieczenia oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

ProEkspert Sp. z o.o. pomoże bliskim Kredytobiorcy w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń.

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego, stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.


Jak zgłosić roszczenie?

  1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia   
  2. Skompletuj niezbędną dokumentację i załącz ją do wniosku o wypłatę świadczenia (lista dokumentów znajduje się w treści wniosku)
  3. Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć pisemnie lub osobiście bezpośrednio do Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Ubezpieczającego lub Agenta (Getin Noble Bank SA).

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego oraz Agenta w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.