Ubezpieczenie na wypadek zgonu - Wariant Senior

Planujesz wziąć kredyt gotówkowy? Pomyśl o zabezpieczeniu siebie i swoich najbliższych.

…………………………………………………………………………………………..

Ubezpieczenie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych – Wariant Senior

Poznaj korzyści ubezpieczenia

Co zyskasz?

  • większe bezpieczeństwo finansowe dla Ciebie i Twojej Rodziny w trudnych sytuacjach losowych – w razie zdarzenia objętego ochroną świadczenie ubezpieczeniowe może spłacić Twój kredyt w całości
  • ochrona aż do 86 roku życia
  • prosty i wygodny sposób przystąpienia do ubezpieczenia – minimum formalności

 

 

 

Wariant Senior

Wiek na dzień podpisania Deklaracji zgody

ukończony 75 rok życia oraz na dzień przewidywanego zakończenia Okresu odpowiedzialności nie ma ukończonego 86 roku życia

Zakres ochrony

 

śmierć

Okres ochrony

 

12 miesięcy

Świadczenie, Suma ubezpieczenia

100% kwoty udzielonego kredytu

Kto udziela ochrony?

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Jaka jest forma ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach umowy grupowego ubezpieczenia, w której ProEkspert Sp. z o.o. występuje jako Ubezpieczający.

Dodatkowo:

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia  zapoznaj się z  Warunkami Grupowego Ubezpieczenia.

Zwróć uwagę szczególnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia, warunki przystąpienia do ubezpieczenia, zasady wystąpienia z ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

Obowiązek opłacenia składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego nie wyklucza możliwości zobowiązania się Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej w wysokości wskazanej w Deklaracji zgody.

 

Ważne informacje

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o ubezpieczeniu?

  • Warunki Grupowego Ubezpieczenia „Program Ochronny do kredytu  - Wariant Senior”
  • Karta Produktu dot. ubezpieczenia

Komu zostanie wypłacone świadczenie?

  • Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacone wskazanemu Uprawnionemu, zgodnie z zasadami określonymi w WU – Wariant Senior;

Jak zgłosić roszczenie?

  • Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego można złożyć:

1) elektronicznie, na stronie: www.tueuropa.pl,

2) pisemnie lub osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń,

3) za pośrednictwem Ubezpieczającego lub Agenta

dołączając wymagane dokumenty określone we wzorcu formularza zgłoszenia roszczenia.

 

  • Wzór zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego został pomocniczo przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń i jest dostępny w Towarzystwie Ubezpieczeń, u Agenta i Ubezpieczającego.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego.