Polityka prywatności

ProEkspert Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C (00-843 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449636, NIP 5272689432, REGON: 146525643 (dalej: ProEkspert)  jako właściciel serwisu www.pro-ekspert  (dalej zwany: Serwisem) dochowuje wszelkich starań, aby chronić prywatność osób fizycznych i przetwarzać ich dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w  tym w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „rozporządzeniem” lub wymiennie „RODO”).

I. Informacje pozyskiwane o użytkowniku Serwisu

 1. W trakcie korzystania z Serwisu użytkownik Serwisu (dalej: Użytkownik) może napotkać formularze kontaktowe w których zbierane są jego dane osobowe.

 2. Dane osobowe pobierane w formularzach kontaktowych zbierane są przez ProEkspert w celu obsługi ewentualnych zgłoszeń i zapytań Użytkowników.

 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi jego zgłoszenia.

 4. ProEkspert może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w celach marketingowych, bądź tez w celu zapewnienia usprawnień i bezpieczeństwa działania Serwisu.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

 • Niezbędność  przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);

 • Prawnie uzasadniony interes właściciela Serwisu (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • Zgoda Użytkownika, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO);

 1. ProEkspert przetwarza dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności (w szczególności okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania Użytkownika), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 2. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach w niej określonych, ProEkspert  zaprzestanie przetwarzania  danych osobowych Użytkownika niezwłocznie po zgłoszeniu wycofaniu zgody.

II. Administrator Danych

 1. Administratorem Danych Użytkownika przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest ProEkspert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (dalej: Administrator).

 2. Dane kontaktowe Administratora: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa; e – mail: kontakt@pro-ekspert.pl.

 3. U Administratora został wyznaczony Inspektor Ochrony anych Osobowych z którym możesz skontaktować się za pośrednictwem: e-mailla: IOD@pro-ekspert.pl, lub listownie pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (dopisek: „IOD”).

III. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do podmiotów którym Administrator zleca wykonywanie czynności  z którymi wiąże się  konieczność przetwarzania danych osobowych ( np. dostawcom usług IT), swoim pracownikom i współpracownikom w celu prawidłowego wykonania ciążących na nich obowiązków oraz uprawnionym organom państwowym na mocy i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IV. Profilowanie

ProEkspert w Serwisie nie dokonuje profilowania, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w inny istotny sposób.

V. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, ma on prawo do jej cofnięcia w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W celu skorzystania z powyższych praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy wskazane w punkcie II. powyżej.

 4. Wymienione wyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach, po dokonaniu analizy, ProEkspert może zgodnie z prawem odmówić Użytkownikowi ich spełnienia.

 5. Jeżeli Użytkownik wystąpi z wnioskiem o wykonanie któregoś z powyższych uprawnień, ProEkspert ustosunkuje się do niego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub znaczą liczbę żądań ProEkspert nie będzie mógł spełnić żądania Użytkownika ww. terminie, to spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. ProEkspert informuje Użytkowników o zamierzonym przesłużeniu terminu.

 6. Użytkownikowi przysługuje również do prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych-w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych.

VI. Cookies („Ciasteczka”)

 1. ProEkspert na swoim Serwisie wykorzystuje pliki Cookies, czyli krótkie informacje tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika (komputera, tabletu, smartfonu) i zapisywane na tym urządzeniu w celu uproszczenia lub usprawnienia dostępnych w Serwisie funkcji lub identyfikacji błędów.

 2. Cookies nie są szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i jego danych, nie powodują też zmian w konfiguracji w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

 3. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 4. Użytkownicy mogą blokować i ograniczać instalowanie plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

 5. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu ze Serwisu, np. dłuższy okres ładowania się strony lub ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Korespondencję w sprawie polityki prywatności, jak i w celu zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@pro-ekspert.pl  z dopiskiem „Polityka prywatności”

 3. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani w Serwisie.

 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.