Ubezpieczenie straty finansowej GAP

Zakres ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko zajścia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela Straty Finansowej polegającej na powstaniu Szkody Całkowitej w postaci utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Pojazdu, wskutek których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, w wyniku czego zostało wypłacone Odszkodowanie z Umowy AC bądź OC.

 

Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach grupowej umowy ubezpieczenia, w której ProEkspert Sp. z o.o. występuje jako Ubezpieczający. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

 

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne. Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez liczbę miesięcy równą liczbie rat Kredytu oraz dodatkowe 26 dni  i w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia maksymalnie może trwać:

  1. 121 miesięcy – dla GAP Finansowy i GAP Indeksowy, oraz
  2. 61 miesięcy – dla GAP Fakturowy.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach grupowego ubezpieczenia „Program na wypadek Straty Finansowej (GAP)” oraz Karcie Produktu.

Przed podpisaniem Deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia, Kartą Produktu oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć szczególną uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady wystąpienia z ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

Świadczenie ubezpieczeniowe:

Odszkodowanie wypłacane jest w granicach sumy ubezpieczenia, a jego wysokość równa jest Stracie Finansowej, czyli:

  1. Wariant GAP Finansowy - różnicy pomiędzy kwotą zobowiązania kredytowego pozostającego do spłaty zgodnie z Harmonogramem na dzień wypłaty Ubezpieczonemu Odszkodowania z Umowy AC/OC, a kwotą Odszkodowania z Umowy AC/OC. W przypadku zakończenia Umowy Kredytu - 0,2% początkowej wartości pojazdu , ale nie więcej niż 100 zł,
  2. Wariant GAP Fakturowy - różnicy pomiędzy Wartością Aktualną Pojazdu zgodną z fakturą zakupu, a większą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC/OC lub Wartością Pojazdu,
  3. Wariant GAP Indeksowy:

a) 30% Wartości Pojazdu z dnia powstania Szkody Całkowitej – w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t i motocykli,
b) 20% Wartości Pojazdu z dnia powstania Szkody Całkowitej - w przypadku pojazdów cię-żarowych ładowności pow. 3,5 t.

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego, stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.

 

Jak zgłosić roszczenie?

  1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
  2. Skompletuj niezbędną dokumentację i załącz ją do wniosku o wypłatę świadczenia (lista dokumentów znajduje się w treści wniosku)
  3. Wniosek o wypłatę odszkodowania można złożyć:

a) elektronicznie na stronie: http://www.tueuropa.pl/ lub
b) pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela lub
c) za pośrednictwem Ubezpieczającego lub w placówce  Agenta.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.