Program ochrona raty

Specjalnie dla Klientów Getin Noble Banku zawierających umowy kredytu i pożyczki hipotecznej przygotowaliśmy propozycję ubezpieczenia na życie. W przypadku zgonu ubezpieczonego Kredytobiorcy osoba uprawniona może otrzymać w zależności od przyczyny zgonu  6 lub 12 miesięcznych świadczeń w wysokości rat kredytu.


Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach grupowej umowy ubezpieczenia, w której ProEkspert Sp. z o.o. występuje jako Ubezpieczający. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Ubezpieczenie dostępne jest w ramach promocji „Hipoteka z Ochroną raty”.


Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne. Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez 12 miesięcy, istnieje jednak możliwość kontynuacji ochrony na kolejne roczne okresy ubezpieczenia, nie dłużej jednak niż do końca trwania Umowy Kredytu.

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty maksymalnie jeden Kredytobiorca w ramach jednej umowy kredytu. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach grupowego ubezpieczenia na życie Klientów Getin Noble Bank S.A. „Program ochrona raty” oraz Karcie Produktu. Przed podpisaniem Deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, zapoznaj się z Warunkami Ubezpieczenia, Kartą Produktu oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć szczególną uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady wystąpienia z ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.


Świadczenie ubezpieczeniowe

Łączna liczba Miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu zgonu Ubezpieczonego:

  1. w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku: 12 Miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych,
  2. z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek: 6 Miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych.

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego, stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.


Jak zgłosić roszczenie?

  1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia,
  2. Skompletuj niezbędną dokumentację i załącz ją do wniosku o wypłatę świadczenia (lista dokumentów znajduje się w treści wniosku),
  3. Złóż wniosek wraz z dokumentacją za pośrednictwem Ubezpieczającego, w najbliższej placówce  Agenta lub prześlij wniosek wraz z dokumentacją na adres towarzystwa ubezpieczeń wskazany we wniosku o wypłatę świadczenia.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.