Ubezpieczenie Ochronne do Kredytów gotówkowych - Wariant Standardowy

Planujesz wziąć kredyt gotówkowy w Getin Noble Bank S.A.? Pomyśl o zabezpieczeniu siebie i swoich najbliższych.

Poznaj korzyści ubezpieczenia

Co zyskasz?

 • większe bezpieczeństwo finansowe dla Ciebie i Twojej Rodziny w trudnych sytuacjach losowych – w razie zdarzenia objętego ochroną świadczenie ubezpieczeniowe może spłacić Twój kredyt w całości lub części albo raty kredytu
 • szeroki i elastyczny zakres ochrony ubezpieczeniowej zmieniający się w zależności od Twojego statusu zawodowego
 • optymalny czas trwania ochrony ubezpieczeniowej –  ochrona może trwać przez cały okres kredytowania dzięki kontynuacji na kolejne okresy ubezpieczenia
 • prosty i wygodny sposób przystąpienia do ubezpieczenia – minimum formalności

 

 

Wariant Standardowy

Wiek na dzień podpisania Deklaracji zgody

powiększony o Okres odpowiedzialności jest niższy niż 76 lat

Zakres ochrony

 1. śmierć oraz całkowita niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku albo
 2. śmierć oraz Hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

Ochrona w zakresie Hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku zaczyna się, gdy Ubezpieczony nie spełnia warunków objęcia ochroną z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Okres ochrony

12 miesięcy z możliwością kontynuacji na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia, do końca trwania umowy kredytu

Świadczenie, Suma ubezpieczenia

w pierwszych 12 miesiącach w razie śmierci oraz Całkowitej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku: 100% kwoty udzielonego kredytu, w kontynuowanym okresie  – wysokość świadczenia dostosowana jest do malejącej kwoty kredytu,

 

w razie Hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku: do 6 miesięcznych rat kredytu - łącznie do wysokości 18.000 zł w każdym roku ochrony.

 

Kto udziela ochrony?

Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Europa S.A.

Jaka jest forma ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach umowy grupowego ubezpieczenia, w której ProEkspert Sp. z o.o. występuje jako Ubezpieczający.

Dodatkowo:

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia zapoznaj się z  Warunkami Grupowego Ubezpieczenia.

Zwróć uwagę szczególnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia, warunki przystąpienia do ubezpieczenia, zasady wystąpienia z ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

Obowiązek opłacenia składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego nie wyklucza możliwości zobowiązania się Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej w wysokości wskazanej w Deklaracji zgody oraz w załączniku nr 1 do Deklaracji zgody - Harmonogram płatności Składek.

 

Ważne informacje

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o ubezpieczeniu?

 • Warunki Grupowego Ubezpieczenia "Program ochronny do kredytu - Wariant Standardowy”
 • Karta Produktu dot. ubezpieczenia

Komu zostanie wypłacone świadczenie?

 • w przypadku śmierć Ubezpieczonego - Uprawnionemu, zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia - Wariant Standardowy,
 • w przypadku Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku lub Hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku - ubezpieczonemu Kredytobiorcy.

Jak zgłosić roszczenie?

 • Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego można złożyć:

1) elektronicznie, na stronie: www.tueuropa.pl,

2) pisemnie lub osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń,

3) za pośrednictwem Ubezpieczającego lub Agenta

dołączając wymagane dokumenty określone we wzorcu formularza zgłoszenia roszczenia.

 

Do dokumentów w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie prawa do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach.

 

 • Wzór zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego został pomocniczo przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń i jest dostępny w Towarzystwie Ubezpieczeń, u Agenta i Ubezpieczającego.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA